Regulamin świadczenia usług

NA CO SIĘ UMAWIAMY?

Nazywam się Kasia Pycka i jestem właścicielką studia psychologicznego – Terapia na łączach.

W ramach studia – Terapia na łączach świadczone są m.in. następujące usługi:

 1. konsultacje psychologiczne,
 2. terapie psychologiczne,
 3. psychoterapie,
 4. terapie seksuologiczne,
 5. terapie par,
 6. terapie traumatologiczne,
 7. terapie psychoonkologiczne,
 8. terapie stylu.

Wskazane usługi będę dalej zbiorczo nazywać Konsultacjami. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług, takie jak cena i czas trwania, znajdziesz na stronie internetowej (www.terapianalaczach.pl).

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Konsultacji.

SPIS TREŚCI:

I. Kto zawiera Umowe?
II. Jak możesz umówić się na Konsultację?
III. W jaki sposób będzie przebiegać Konsultacja?
IV. Jak możesz przełożyć lub odwołać Konsultację?
V. Jak możesz złożyć reklamację?
VI. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

I. Kto zawiera Umowe?

 1. Za każdym razem, kiedy umawiasz się na Konsultację w studiu psychologicznym – Terapia na łączach, zawieramy Umowę, dotyczącą świadczenia określonej usługi (dalej: Umowa). Umowę zawieramy w języku polskim.
 2. Jedną stroną Umowy jesteś Ty (czyli Klient/Pacjent albo opiekun prawny Klienta/Pacjenta), a drugą ja, tj.:

Katarzyna Pycka
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EASY Katarzyna Pycka
adres: ul.Bluszczowa 15/17
           20-224 Lublin,
NIP: 9462727244,
REGON: 524947308,
dane kontaktowe:
e-mail: biuro@terapianalaczach.pl,
telefon: 451 003 089.

 • Jeśli chcesz się umówić na Konsultację ze specjalistą współpracującym z poradnią Terapia na łączach, musisz:
 • mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat; w innym wypadku Umowę musi zawrzeć Twój rodzic lub inny opiekun prawny; wystarczy, jeżeli Umowę zawrze jeden rodzica/opiekun prawny; jest to jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że drugi rodzic/ inny opiekun prawny nie zgłasza w tym zakresie sprzeciwu;
 • mieszkać w Polsce – jeżeli mieszkasz w innym kraju skontaktuj się ze mną e-mailowo (biuro@terapianalaczach.pl).

II. Jak możesz umówić się na Konsultację?

 1. Możesz się ze mną umówić na Konsultację za pośrednictwem strony internetowej www.terapianalaczach.pl (klikając przycisk UMÓW WIZYTĘ) lub bezpośrednio na portalu www.znanylekarz.pl.
 2. W celu umówienia się na Konsultację postępuj zgodnie z instrukcjami, które wyświetlają się w procesie rezerwacji wizyty.
 3. Umowa dotycząca danej Konsultacji zostaje zawarta w chwili, kiedy dostaniesz na adres e-mail wskazany w czasie umawiania Konsultacji potwierdzenie rezerwacji terminu Konsultacji. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z powstaniem po Twojej stronie obowiązku dokonania płatności.
 4. Za Konsultację możesz zapłacić:
  1. za pośrednictwem systemu do płatności elektronicznych.
 5. W przypadku wybrania płatności przelewem, za Konsultację powinieneś zapłacić w terminie 3 (trzech) dni od jego złożenia (a najpóźniej 3 dni przed terminem Konsultacji). W przeciwnym wypadku Konsultacja może zostać anulowana.

III. W jaki sposób będzie przebiegać Konsultacja?

 1. Konsultacja będzie realizowana przez specjalistę wskazanego na etapie rezerwacji wizyty. 
 2. Przed pierwszą Konsultacją mogę Cię poprosić o podpisanie i odesłanie skanu Karty Klienta/Pacjenta. W takim przypadku powinieneś odesłać mi skan na adres biuro@terapianalaczach.pl najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem Konsultacji.
 3. Aby skorzystać z Konsultacji online musisz posiadać:
  1. komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,
  1. szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
  1. zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  1. aktywną pocztę e-mail.
 4. Konsultacja online odbędzie się w trybie wideokonferencji poprzez portal, który specjalista wskaże Ci przed Konsultacją. Przed Konsultacją dostaniesz link do spotkania (e-mailowo).
 5. Kilka minut przed ustalonym terminem Konsultacji kliknij w przesłany link i zaczekaj na nawiązanie połączenia przez specjalistę.
 6. Nie możesz nagrywać Konsultacji. Specjalista może nagrywać Konsultację tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.
 7. Nawet, jeżeli skutecznie umówisz się na Konsultację, ja lub specjalista możemy odmówić świadczenia usługi, w przypadku, gdy:
  1. będziemy przypuszczać, że jesteś niepełnoletni lub niepoczytalny, a w Twoim imieniu nie będzie występować opiekun prawny,
  1. świadczenie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich,
  1. będziemy przypuszczać, że świadczenie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta/Pacjenta,
  1.      nie uregulujesz płatności należnych za tę lub poprzednie Konsultacje najpóźniej na 3 dni przed terminem Konsultacji.
 8. Jeżeli odmówimy świadczenia usługi w sytuacjach wskazanych w pkt. 15, będzie to równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
 9. Zarówno ja, jak i specjalista jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Ciebie (a w przypadku, gdy Klientem/Pacjentem jest nieletni – także uzyskanych od niego) w związku ze świadczonymi usługami, w szczególności informacji o stanie zdrowia. Działamy w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki.
 10. Szczegółowe zasady świadczenia usług przez specjalistów opisane zostały w Kontrakcie terapeutycznym. Specjaliści omawiają je na ogół podczas pierwszej Konsultacji.
 11. Możesz poprosić mnie albo specjalistę o wydanie zaświadczenia dotyczącego odbytych Konsultacji. W zaświadczeniu mogą się znaleźć informacje dotyczące tego, w jakim przedziale czasowym, z jaką częstotliwością i z jakich usług korzystał dany Klient/Pacjent. Jeżeli Konsultacja dotyczy rodziny lub pary, w zaświadczeniu wskazani zostaną wszyscy jej uczestnicy. W przypadku, gdy Klientem/Pacjentem jest osoba niepełnoletnia, o wydanie zaświadczenia może poprosić każdy z rodziców/opiekunów prawnych.

IV. Jak możesz przełożyć lub odwołać Konsultację?

 1. Możesz zrezygnować z Konsultacji wybierając odpowiednią opcję na swoim koncie na portalu www.znanylekarz.pl, w kalendarzu na stronie internetowej www.terapianalaczach.pl lub wysyłając mi wiadomość e-mail na adres biuro@terapianalaczach.pl nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem. W takim przypadku otrzymasz zwrot dokonanej płatności.
 2. 21.   Jeżeli nie odwołasz Konsultacji w sposób wskazany w pkt. 20, a o ustalonej godzinie lub w okresie następnych 15 minut nie połączysz się online na wizytę, możesz wystąpić o zwrot części dokonanej płatności. Zwrócę Ci 50% tej kwoty. Zostanie ona pomniejszona, gdyż w zarezerwowanym dla Ciebie czasie nie mogłem umówić innej Konsultacji, co jest dla mnie realną stratą.
 3. Jeżeli Konsultacja nie odbędzie z przyczyn leżących wyłącznie po mojej stronie, zaproponuję Ci inny termin. Jeżeli nie uda nam się ustalić dogodnego terminu, zwrócę Ci dokonaną płatność.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w ustawie o prawach konsumenta.
 5. Za wyjątkiem sytuacji, o której przeczytasz poniżej w pkt. 26, możesz zrezygnować z usługi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od momentu otrzymania przez Ciebie wiadomości o rezerwacji terminu Konsultacji.
 6. O swojej decyzji o rezygnacji powinieneś poinformować mnie, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. „rezygnuję z Konsultacji”). Oświadczenie możesz przesłać e-mailem. Nie musisz uzasadniać swojej decyzji.
 7. Jeżeli w czasie składania zamówienia poinformujesz mnie, że zgadzasz się, abym rozpoczęła świadczenie usługi (Konsultacji) przed upływem 14 dni (e-mailowo), utracisz prawo do rezygnacji z usługi, jeżeli zostanie ona wykonana w całości. Zostaniesz o tym poinformowany w wiadomości e-mail.

V. Jak możesz złożyć reklamację?

 • Jestem zobowiązana do świadczenia usług zgodnie z Umową.
 • Zakres mojej odpowiedzialności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z postanowień Kodeksu Cywilnego.
 • Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient/Pacjent, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usługi online.
 • Reklamację możesz przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@terapianalaczach.pl).
 • Jeżeli składasz reklamację, zamieść w jej treści poniższe dane, które pozwolą na jej sprawne rozpatrzenie:
  • imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
  • opis dotyczący problemu z Produktem oraz kiedy ten problem się pojawił,
  • czego oczekujesz w związku z reklamacją.
 • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, poproszę Cię o jej uzupełnienie.
 • Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.
 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez         Ciebie rezultatu, możesz skorzystać z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
  • pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w klauzuli informacyjnej dołączonej do tego dokumentu.
 • Zawarta przez nas Umowa podlega przepisom prawa polskiego.
 • Z ważnych przyczyn mogę zmieniać treść tego dokumentu. Naszą Umowę będzie regulować dokument obowiązujący w dniu jej zawarcia.
 • Dokument w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia: 01.07.2023 rok.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE UMÓWIŁY SIĘ NA KONSULTACJE (POTENCJALNYCH PACJENTÓW) ORAZ OSÓB, KTÓRE ODBYŁY KONSULTACJE (PACJENTÓW)

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były u mnie bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Katarzyna Pycka,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EASY Katarzyna Pycka,
adres: ul.Bluszczowa 15/17
           20-224 Lublin,
NIP: 9462727244,
REGON: 524947308. 
Możesz się ze mną skontaktować e-mailowo: biuro@terapianalaczach.pl
lub telefonicznie: 451 003 089.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

Większość danych podajesz mi sam. Jeżeli zarezerwowałeś wizytę za pośrednictwem strony www.znanylekarz.pl lub www.medfile.pl, Twoje dane osobowe otrzymałam też za pośrednictwem tych portali, na podstawie Twojej zgody.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystuję:

 1. w celu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  1. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  1. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  1. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

W momencie, kiedy otrzymasz potwierdzenie rezerwacji wizyty zawierasz ze mną umowę dotyczącą świadczenia wybranej usługi. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania tej umowy. Po tym okresie mogę przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dodatkowo:

 • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie mojego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazuję Twoje dane osobowe?

Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty świadczące usługi: prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne.

Twoje dane osobowe mogę udostępniać współpracującym ze mną specjalistom (psychologom, psychoterapeutom, lekarzom) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania wiążącej nas umowy dotyczącej świadczenia usług.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzystam z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz określone prawa wynikające z RODO. W związku z tym możesz:

 • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam oraz jak to robię (tzw. prawo dostępu),
 • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić usunięcia danych),
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ze mną.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Do góry
Kliknij i zadzwoń